Officieel kwaliteitslabel voor gendergelijkwaardigheid

Meer info

Officieel kwaliteitslabel

Verkoopsvoorwaarden

1. ALGEMEEN
De levering van diensten is uitsluitend onderworpen aan de hiernavolgende algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden). Iedere bestelling in gelijk welke vorm ook houdt van rechtswege erkenning in vanwege de klant van zijn kennisname van deze Algemene Voorwaarden. X² is niet gebonden door de voorwaarden van de klant. Alle afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten door X² schriftelijk en uitdrukkelijk bevestigd worden. Deze Algemene Voorwaarden zijn automatisch van toepassing op alle gelijkaardige toekomstige
contractuele relaties tussen de klant en X² zonder dat het noodzakelijk is om nog expliciet naar deze Algemene Voorwaarden te verwijzen. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort gelden. Partijen verbinden zich ertoe in dat geval in plaats van de nietige bepaling een nieuwe geldige regeling te treffen, die het doel van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert. Afstand van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door X² zal enkel uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren.

2. OFFERTES/BESTELLINGEN
Offertes van X² zijn geldig gedurende één (1) maand. Offertes van X², alsmede de door haar verstrekte gegevens en bijlagen, binden haar niet en worden slechts ter informatie aan de klant voorgelegd. Er ontstaat pas een overeenkomst op het ogenblik dat X² de bestelling van de klant voor akkoord ondertekent of schriftelijk bevestigt. Eventuele onjuistheden in deze bevestiging dienen door de klant schriftelijk gemeld te worden binnen 4 werkdagen na de datum van de bevestiging. Wijzigingen, aanvullingen of uitbreidingen van de opdracht tot levering van diensten gelden slechts mits uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging door X².

3. PRIJZEN
De prijsoffertes en bestelbonnen zijn gebaseerd op de geldende lonen, (administratie)kosten, enz. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt X² zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant verzaakt aan het recht om een prijswijziging in te roepen om de bestelling te annuleren.

4. UITVOERINGSTERMIJNEN
De uitvoeringstermijnen zijn indicatief. Overschrijding van deze termijnen geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

5. KLACHTEN
Klachten betreffende de geleverde diensten dienen binnen 8 werkdagen op gemotiveerde wijze en per aangetekend schrijven te worden gemeld op de zetel van de betrokken X²-afdeling. De klant kan geen klacht inroepen om betalingen op te schorten of te weigeren.

6. E-FACTURATIE
Alle facturen worden per e-mail overgemaakt na akkoord van de klant. De klant is gehouden tot een juiste en actuele opgave van het e-mailadres waarnaar de (elektronische) facturen verstuurd mogen worden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het niet ontvangen van een factuur ingevolge een wijziging van het e-mailadres, ingeval van een technische fout, spamfilter of volle mailbox. Een elektronische factuur wordt geacht ontvangen te zijn op dezelfde dag van verzending, ongeacht of de factuur daadwerkelijk werd ontvangen. Een papieren factuur wordt geacht te zijn ontvangen op de derde dag na de poststempel.

7. BETALING
Agenten van X² zijn niet bevoegd om betaling te ontvangen of geldig voor kwijting te tekenen. De facturen van X² zijn betaalbaar binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum.
Eventuele kosten verbonden aan de betaling, evenals alle belastingen, taksen en andere mogelijke heffingen zijn ten laste van de klant. Iedere persoon die bestellingen plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk overeenkomstig art. 1120 B.W. voor die derde en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling, zelfs wanneer X² akkoord is gegaan met deze wijze van factureren. Stopzetting of niet-betaling van de lidmaatschapsbijdrage gedurende de looptijd van een project kan aanleiding
geven tot een aanpassing van het facturatiebedrag. Klachten en opmerkingen betreffende de facturatie dienen binnen de acht dagen vanaf ontvangst op gemotiveerde wijze per aangetekende brief op de zetel van de betrokken X²-afdeling te worden bekendgemaakt. De klant dient daarbij steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Bij niet betaling van de factuur uiterlijk op de vervaldag, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per maand tot op de dag van algehele betaling. Bij niet-tijdige betaling van één factuur worden zowel het nog verschuldigde bedrag als (de saldi van) de overige nog openstaande, zelfs niet vervallen
facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Bovendien zal bij gebrek aan betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling — naar keuze van X² – ofwel een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 65,00 EUR) als schadebeding, ofwel, in toepassing van Artikel 6,van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, een redelijke schadeloosstelling verschuldigd zijn voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand. X² behoudt zich evenwel het recht voor om volledige vergoeding te vorderen van de door haar werkelijk geleden schade, indien deze hoger zou liggen. X² is gerechtigd om op elk ogenblik, zelfs in geval van faillissement, WCO- procedure, gerechtelijke reorganisatie of enig andere insolventieprocedure
van de klant, schuldvergelijking toe te passen tussen de wederzijdse schuldvorderingen die bestaan tussen X² en de klant. Deze schuldvergelijking kan toegepast worden, ongeacht het voorwerp, de vorm of origine van de wederkerige schuldvorderingen. Deze schuldvergelijking zal plaatsvinden in euro na, indien noodzakelijk, een conversie van de buitenlandse munt ten laste van de Klant. Daarentegen is schuldvergelijking van X²’s facturen met gebeurlijke vorderingen van de klant niet toegelaten. Onverminderd het voorgaande, houdt X² zich het recht voor om, in geval van laattijdige betaling, verdere leveringen van diensten stop te zetten. Tevens behoudt X² zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

8. ANNULATIE
Indien de overeenkomst eenzijdig geannuleerd wordt door de klant, zal hij een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30% van de overeengekomen prijs. Voor deelname aan betalende activiteiten, is annulering uitsluitend schriftelijk mogelijk tot één week voor aanvang van de activiteit. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.
X² behoudt zich het recht voor om de activiteit te annuleren indien, ondanks alle inspanningen, de omstandigheden haar ertoe dwingen. Het volledig inschrijvingsgeld wordt dan teruggestort.

9. VOORZORGEN
De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door hem aan X² verstrekte informatie in het kader van een opdracht tot het leveren van diensten. De klant is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of de diensten geleverd door X² beantwoorden aan zijn noden.

10. CERTIFICAAT VAN OORSPRONG
Bij het aanvragen van een certificaat van oorsprong is de klant verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie en de authenticiteit van de bewijsstukken die hij aan X² voorlegt.
Alle schade die zou voortvloeien uit het afleveren van een certificaat van oorsprong dat gebaseerd is op onjuiste informatie of bewijsstukken, afgeleverd door de klant, wordt uitsluitend gedragen door de klant ter ontlasting van X².

11. AANSPRAKELIJKHEID
X² is enkel aansprakelijk voor schriftelijk gegeven adviezen en waarborgen. De verbintenissen die X² aangaat, zijn middelenverbintenissen. Eventuele schade geleden of veroorzaakt door toepassing van de verleende gegevens in het kader van een dienstenverleningsopdracht, is volledig voor rekening van de klant. X² zal in geen geval aansprakelijk
zijn voor schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk veroorzaakt werd door haar fout. X² kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor haar lichte fout, of deze van haar aangestelden. X² zal nooit aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade, zoals, doch niet beperkt tot, inkomstenverlies, vorderingen van derden, verlies van cliënteel of enige andere schade of gebreken. Indien de uitvoering of de niet-uitvoering van een overeenkomst door X², leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid alleszins beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval gedekt is door de verzekering BA van X². Op eerste verzoek kan de identiteit van de BA-verzekeraar en de geldelijke omvang van deze dekking worden meegedeeld. Indien, om welke reden ook, geen dekking onder de verzekering BA uitbating of BA na levering kan worden ingeroepen, is iedere aansprakelijkheidsvordering in
hoofdsom, interesten en kosten, beperkt tot de helft van het bedrag dat de klant heeft betaald voor de onder de relevante overeenkomst geleverde diensten.

12. OVERMACHT IN HOOFDE VAN X²
X² zal in geval van overmacht, zoals bv. oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking, lock-out, opeising, brand, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoerapparaat, ziekte of ongeval onder het personeel van X², bedrijfsstoornis of tekortkoming vanwege de leveranciers van X², enz., steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtssituatie bestaat, hetzij, indien de onmogelijkheid haar verbintenissen na te komen ingevolge de overmacht meer dan 6 maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te beëindigen, zonder dat X² in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

13. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING
X² behoudt zich het recht voor haar verbintenissen onder overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten of de overeenkomst ten laste van de klant van rechtswege als ontbonden te beschouwen onder meer in de volgende gevallen:
-in geval van wanprestatie van de klant, zoals het niet tijdig betalen van een deel of het geheel van de prijs of de gehele of gedeeltelijke annulering van de bestelling door de klant;
-in geval van ontbinding of vereffening van de klant of indien de klant zijn beroepsactiviteiten staakt;
-in geval van faillissement, WCO-procedure, gerechtelijke reorganisatie, kennelijk onvermogen of enig ander feit dat aantoont dat het krediet van de klant aan het wankelen is gegaan, alsook bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de klant.
Ingeval van ontbinding ten laste van de klant heeft X² van rechtswege recht op betaling door de klant van de volledige prijs met conventionele intresten en conventioneel schadebeding zoals bepaald in artikel 7, onverminderd andere rechten van X², zoals onder meer het recht op een hogere bewezen schadevergoeding.

14. TOEPASSELIJK RECHT
Op deze Algemene Voorwaarden en op alle offertes, bestellingen, overeenkomsten en facturen tussen X² en de klant is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De
Nederlandstalige rechtbanken van België zijn exclusief bevoegd voor elk geschil inzake de geldigheid, totstandkoming, interpretatie, uitvoering en ontbinding van de overeenkomst(en)
tussen X² en de klant.

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.